جزئیاتآمار و احتمالات مهندسي
نام آزمون
آمار و احتمالات مهندسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1422.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی