جزئیاتگرافيک کامپيوتري1
نام آزمون
گرافيک کامپيوتري1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1421.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی