جزئیاتطراحي الگوريتم ها
نام آزمون
طراحي الگوريتم ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1420.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی