جزئیاتزبان ماشين واسمبلي
نام آزمون
زبان ماشين واسمبلي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1418.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی