جزئیاتزبان تخصصي نرم افزار
نام آزمون
زبان تخصصي نرم افزار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1417.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی