جزئیاتامور مالي بين الملل
نام آزمون
امور مالي بين الملل
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1406.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی