جزئیاتپول و ارز و بانکداري
نام آزمون
پول و ارز و بانکداري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1405.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی