جزئیاتماليه عمومي و خط مشي دولتها
نام آزمون
ماليه عمومي و خط مشي دولتها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1404.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی