جزئیاتسرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
نام آزمون
سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 17:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 17:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1403.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی