جزئیاتسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
نام آزمون
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1402.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی