جزئیاتپژوهش عملياتي 2
نام آزمون
پژوهش عملياتي 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1399.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی