جزئیاتپژوهش عملياتي 1
نام آزمون
پژوهش عملياتي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1398.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی