جزئیاتآمار و احتمالات
نام آزمون
آمار و احتمالات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1396.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی