جزئیاتبرنامه ريزي و توسعه
نام آزمون
برنامه ريزي و توسعه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1395.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی