جزئیاتمباني سازمان و مديريت
نام آزمون
مباني سازمان و مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کاردانی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1393.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی