جزئیاتاقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1)
نام آزمون
اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کاردانی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1391.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی