جزئیاتگرافيک کامپيوتري
نام آزمون
گرافيک کامپيوتري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1390.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی