جزئیاتمباحث ويژه
نام آزمون
مباحث ويژه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1389.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی