جزئیاتپايگاه داده ها
نام آزمون
پايگاه داده ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1388.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی