جزئیاتمباني اينترنت
نام آزمون
مباني اينترنت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1387.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی