جزئیاتاصول سرپرستي سازمان
نام آزمون
اصول سرپرستي سازمان
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1384.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی