جزئیاتبرنامه سازي پيشرفته(2)
نام آزمون
برنامه سازي پيشرفته(2)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1383.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی