جزئیاتشبکه هاي محلي کامپيوتري
نام آزمون
شبکه هاي محلي کامپيوتري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1381.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی