جزئیاتبرنامه سازي پيشرفته (1)
نام آزمون
برنامه سازي پيشرفته (1)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1380.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی