جزئیاتسيستم عامل(2)
نام آزمون
سيستم عامل(2)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1379.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی