جزئیاتساختمان داده ها
نام آزمون
ساختمان داده ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1378.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی