جزئیاتمباني الکترونيک
نام آزمون
مباني الکترونيک
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1377.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی