جزئیاترياضي کاربردي
نام آزمون
رياضي کاربردي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1374.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی