جزئیاتاصول تنظيم و کنترل بودجه
نام آزمون
اصول تنظيم و کنترل بودجه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کاردانی فنی حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1364.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی