جزئیاتاقتصاد کلان
نام آزمون
اقتصاد کلان
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کاردانی فنی حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1363.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی