جزئیاتروشهاي آماري
نام آزمون
روشهاي آماري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کاردانی فنی حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1360.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی