جزئیاتمنطق حقوق
نام آزمون
منطق حقوق
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1353.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی