جزئیاتمتون حقوقي 4حقوق بين الملل
نام آزمون
متون حقوقي 4حقوق بين الملل
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1349.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی