جزئیاتمتون حقوقي 3حقوق عمومي
نام آزمون
متون حقوقي 3حقوق عمومي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1348.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی