جزئیاتمتون حقوقي 2حقوق جزايي
نام آزمون
متون حقوقي 2حقوق جزايي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 17:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 17:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1347.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی