جزئیاتمتون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل
نام آزمون
متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1345.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی