جزئیاتمتون فقه 2 فقه خانواده
نام آزمون
متون فقه 2 فقه خانواده
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1344.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی