جزئیاتحقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
نام آزمون
حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1339.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی