جزئیاتحقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت
نام آزمون
حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1337.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی