جزئیاتحقوق جزاي عمومي 2
نام آزمون
حقوق جزاي عمومي 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1320.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی