جزئیاتحقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري
نام آزمون
حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1316.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی