جزئیاتقواعد فقه 2 جزايي
نام آزمون
قواعد فقه 2 جزايي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1311.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی