جزئیاتکليات حقوق جزا
نام آزمون
کليات حقوق جزا
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1306.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی