جزئیاتمالکيت معنوي
نام آزمون
مالکيت معنوي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1304.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی