جزئیاتحقوق ارتباطات
نام آزمون
حقوق ارتباطات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1303.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی