جزئیاتقواعد فقه 2
نام آزمون
قواعد فقه 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1299.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی