جزئیاتحقوق تجارت4(ورشکستگي)
نام آزمون
حقوق تجارت4(ورشکستگي)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1288.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی