جزئیاتعربي پايه
نام آزمون
عربي پايه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1272.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی