جزئیاتمباني علم اقتصاد
نام آزمون
مباني علم اقتصاد
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1271.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی