جزئیاتاصول و فلسفه آموزش و پرورش
نام آزمون
اصول و فلسفه آموزش و پرورش
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی
لینک سوال آزمون
\upload\1268.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی